Sunday, 27/11/2022 - 14:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ SỬ DỤNG PHẦN MỀM VNEDU

QUY CHẾ SỬ DỤNG PHẦN MỀM VNEDU:

     UBND HUYỆN DI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU

                                                      

     Số:    /QĐ-THCSTC

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              

       Tân Châu, ngày  20  tháng 9 năm 2021


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm vnEDU trường THCS Tân Châu từ năm học 2021-2022

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020,

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại HS THCS và HS THPT;

        Căn cứ Công văn  số 1829 / SGDĐT-GDTrH  ngày 08/10/2020 của SGDĐT Lâm Đồng về việc triển khai sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử trên hệ thống phần mềm vnEdu đối với cấp tiểu học, THCS và THPT từ năm học 2020-2021;

   Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

    Xét khả năng, phẩm chất đạo đức của cán bộ, giáo viên, nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm vnEdu trường THCS Tân Châu từ năm học 2021-2022.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2021 - 2022. Quy chế được bổ sung sửa đổi khi có vấn đề mới nảy sinh hoặc không còn phù hợp.

Điều 3. Các tổ chức, đoàn thể, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

 

      Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG

      -      PHT                                                                                         

  • Như điều 3
  • Lưu VP.                                                                                   

 

            

 

 

 

 

 


QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM VNEDU TỪ NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số    ngày 20/9/2021  của Hiệu trưởng trường

THCS Tân Châu )
 

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.Văn bản này quy định về việc sử dụng phần mềm vnEdu của trường THCS Tân Châu trên Hệ thống thông tin quản lý giáo dục vnEdu  từ năm học 2021-2022.

2. Đối tượng áp dụng: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các tổ, nhóm, bộ phận thuộc trường THCS Tân Châu.

Điều 2. Hồ sơ, sổ sách điện tử

1. Đối với nhà trường: Sổ đăng bộ; Học bạ học sinh lớp 6, 7; Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học); Kế hoạch giáo dục của nhà trường (theo năm học).

2. Đối với tổ chuyên môn: Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (theo năm học).

3. Đối với giáo viên: Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học); Kế hoạch bài dạy (giáo án); Sổ theo dõi và đánh giá học sinh; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Lưu ý: Các năm học tiếp theo tiếp tục thực hiện Học bạ lớp lớp 8, lớp 9.

Điều 3. Hướng dẫn sử dụng

I. Về Học bạ điện tử (gọi tắt là HBĐT), Sổ theo dõi và đánh giá điện tử (gọi tắt là STDĐGĐT) trên phần mềm vnEdu

1. Đối với hiệu trưởng

Chịu trách nhiệm quản lý STDĐGĐT, HBĐT của trường đảm bảo tính chính xác và theo quy quy định của pháp luật theo những nội dung sau:

a) Về quản lý, sử dụng phần mềm

- Ban hành quyết định thành lập Ban quản trị phần mềm vnEdu của trường.

- Khởi tạo và quản lý tất cả các tài khoản sử dụng phần mềm vnEdu tại đơn vị; kiểm tra việc thực hiện các quy định về phân quyền, bảo mật tài khoản.

- Xây dựng quy chế sử dụng phần mềm trong đó quy định rõ về thời điểm khóa, mở STDĐGĐT và quy định các thủ tục, thời gian cập nhật điểm số, nhận xét đánh giá sau khi khóa sổ.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh các sai sót trong quá trình nhập thông tin, điểm số trên phần mềm sau khi khóa dữ liệu.

- Phê duyệt việc sửa thông tin, điểm số của giáo viên và Ban quản trị phần mềm vnEdu (theo mẫu Giấy đề nghị thay đổi thông tin có Phụ lục kèm theo).

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc cập nhật thông tin của giáo viên, học sinh vào cơ sở dữ liệu nhà trường trên phần mềm vnEdu và tiến độ vào điểm theo kế hoạch.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cách sử dụng phần mềm vnEdu và chức năng cập nhật thông tin vào STDĐGĐT, HBĐT sau khi đã được Sở tập huấn sử dụng.

- Quyết định xử lý theo thẩm quyền, đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện quy định này.

b) Về lưu trữ và bảo quản sổ theo dõi và đánh giá, học bạ trên phần mềm

- Chỉ đạo công tác lưu trữ và bảo quản Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp); các hồ sơ đề nghị sửa chữa thông tin, điểm số của từng năm học; quản lý học bạ học sinh trong thời gian học sinh học tập tại nhà trường.

- Việc lưu trữ, bảo quản STDĐGĐT, HBĐT được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với Ban quản trị phần mềm

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của phần mềm STDĐGĐT, HBĐT.

- Phân quyền cho các cá nhân, tổ, nhóm, bộ phận sử dụng STDĐGĐT, HBĐT.

- Quản lý và bảo mật dữ liệu, thực hiện khóa/mở sổ theo yêu cầu của hiệu trưởng nhà trường.

- Cập nhật dữ liệu ban đầu vào đầu mỗi năm học hoặc khi có thay đổi theo sự phân công của hiệu trưởng.

- Thực hiện thao tác chuyển trường, tiếp nhận, tổng kết, chuyển cấp học đối với học sinh trên hệ thống vnEdu.

- Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, nhân viên trong việc sử dụng phần mềm vnEdu.

- Cuối mỗi năm học, nhà trường xuất dữ liệu STDĐGĐT, HBĐT trên hệ thống thành file định dạng PDF và lưu trữ theo lớp, đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu lâu dài (có thể sử dụng các thiết bị như USB, ổ đĩa cứng, ...); tổ chức lưu dữ liệu đảm bảo có hệ thống, chặt chẽ và dễ quản lý.

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm

a) Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc bảo mật thông tin tài khoản của mình trong quá trình sử dụng.

b) Cập nhật vào STDĐGĐT các thông tin:

- Danh sách và sơ yếu lý lịch học sinh đầu năm học.

- Kiểm diện học sinh định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

- Kết quả theo dõi nề nếp, kỷ luật học sinh hàng tuần, hàng tháng.

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp vào cuối mỗi học kỳ, cả năm.

- Các thông tin liên quan khác trên phần mềm vnEdu vào STDĐGĐT.

c) Thực hiện chức năng: Kiểm tra lại các kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực từng học kỳ, cả năm học của học sinh trên phần mềm. Lập danh sách đề nghị học sinh được lên lớp, ở lại lớp; học sinh được công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; học sinh kiểm tra lại các môn học, học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè, ...

d) Kiểm tra và ký xác nhận trong STDĐGĐT và HBĐT in ra từ phần mềm các nội dung sau đây:

- Kết quả kiểm diện học sinh trong năm học.

- Kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh.

- Kết quả được lên lớp hoặc ở lại lớp, công nhận học sinh giỏi, học sinh tiên tiến từng học kỳ, cả năm học, được lên lớp sau khi kiểm tra lại hoặc rèn luyện hạnh kiểm trong hè; xét đề xuất các hình thức khen thưởng của học sinh.

- Cập nhật thành tích và khen thưởng, chứng chỉ nghề (nếu có) và nhận xét vào HBĐT.

- Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, học bạ học sinh.

4. Đối với giáo viên bộ môn

- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc bảo mật thông tin tài khoản của mình trong quá trình sử dụng.

- Trực tiếp nhập điểm, kết quả xếp loại học sinh của các lớp được phân công giảng dạy vào phần mềm, đảm bảo chính xác với Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp và theo giáo viên).

- Kiểm tra tính chính xác điểm trung bình môn theo học kỳ, cả năm do phần mềm thực hiện đối với từng học sinh của các lớp được phân công giảng dạy.

- Báo cáo với BQTPM về các vấn đề sự cố liên quan đến hệ thống phần mềm hoặc các vấn đề khó khăn khác khi tiến hành cập nhập thông tin, điểm số, nhận xét, đánh giá.

          II. Về các hồ sơ, sổ sách điện tử khác

1. Các loại sổ được lưu vào thư mục trên phần mềm

a) Các loại sổ

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường (theo năm học).

- Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (theo năm học).

- Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

- Kế hoạch bài dạy (giáo án).

b) Quy định lưu trữ

- Chọn đúng thư mục; đặt tên file tường minh, rõ ràng.

- Riêng đối với Kế hoạch bài dạy phải đặt tên theo cấu trúc “Tiết PPCT_tên bài hoặc chủ đề”, được viết bằng chữ in hoa có dấu (trừ môn ngoại ngữ) và lưu dưới dạng file PDF, Kế hoạch bài dạy phải được cập nhật lên hệ thống theo từng tiết/chủ đề trước khi thực hiện giảng dạy ít nhất 03 ngày (Ví dụ 1: đặt tên Kế hoạch bài dạy môn Tin học, tiết 15 dạy bài Mạng internet thì đặt tên file như sau: TIẾT 15_MẠNG INTERNET; Ví dụ 2: đặt tên Kế hoạch bài dạy chủ đề môn Địa lí lớp 6, tiết 18, 19: “Thời tiết, khí hậu trên Trái Đất” thì đặt tên file như sau: TIẾT 18, 19_THỜI TIẾT, KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT).

- Các loại kế hoạch khác phải được phê duyệt, xác nhận của cấp quản lý, scan và lưu dưới dạng file PDF trước khi tải lên thư mục.

2. Các loại sổ theo mẫu có sẵn trên phần mềm

- Thực hiện cập nhật thông tin theo định kỳ quy định trên mẫu sổ có sẵn của phần mềm vnEdu.

- Ngoài ra Hệ thống phần mềm đã hỗ trợ lịch báo giảng cho giáo viên, phân công giảng dạy của toàn trường; tiện ích biểu mẫu thống kê, báo cáo theo quy định; liên lạc điện tử…

Điều 4. Trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các thông tin đã kiểm duyệt, xác nhận các loại hồ sơ, sổ sách điện tử khi đã thực hiện.

- Ban quản trị phần mềm thực hiện phân quyền, cấp tài khoản, đóng/mở theo quy định.

- Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện theo chức năng phân quyền của từng tài khoản, nhiệm vụ của tài khoản về cập nhật, kiểm duyệt.

Điều 5. Giá trị pháp lý và quy định thực hiện

- Nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử trên phần mềm vnEdu thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có giá trị như hồ sơ giấy.

- Những hồ sơ, sổ sách điện tử quy định tại phần A mục II.1 và II.2 tại văn bản này thì không bắt buộc sử dụng hồ sơ giấy.

  Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

      -  PHT (t/h)

      - Các tổ chức, đoàn thể(t/h)

- Các tổ CM,tổ VP(t/h)

- Lưu VT.

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC: GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

(DÙNG CHO CẤP THCS VÀ THPT)

Điều chỉnh điểm, thông tin trên hệ thống quản lý nhà trường

 

Kính gửi: …………………………………..

          Tên tôi là: ………………………………Giáo viên môn: ……………….

Đề nghị được điều chỉnh lại thông tin điểm số, nhận xét (sau đây gọi là điểm) môn học nhập sai điểm trên hệ thống Quản lý nhà trường như sau:

Họ và tên học sinh: .......................................................

Lớp: .......................................................

Môn học: .......................................................

Điểm, thông tin đề nghị điều chỉnh:

TT

thông tin

Điểm gốc, thông tin đã nhập lên hệ thống

Điểm, thông tin đề nghị

điều chỉnh

  1.  

Điểm thường xuyên

 

 

  1.  

Điểm giữa kỳ

 

 

  1.  

Điểm cuối kỳ

 

 

Lý do xin điều chỉnh: 

.............................................................................................................

 

                                                                               …….,ngày       tháng       năm 202..

                                                                                                   NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 

 

 

   

Xác nhận

của hiệu trưởng Nhà trường

(Ghi rõ đồng ý và ký tên, đóng dấu)

 

Xác nhận

của Quản trị viên hệ thống

(Ghi rõ thông tin cũ, thông tin đã điều chỉnh; thời điểm (giờ-phút/ngày- tháng năm) hệ thống ghi nhận việc điều chỉnh)

                                Ký tên.

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 41
Tháng 11 : 1.889
Năm 2022 : 37.761