Saturday, 02/12/2023 - 22:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2022

 

   PHÒNG GD&ĐT DI LINH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số : …./KH-THCSTC                              

                                                                    Tân Châu, ngày 25 tháng 3  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2022

  

      Thực hiện kế hoạch số 10/KH-GDĐT ngày 16/3/2022 của Phòng GD&ĐT Di Linh về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022;

      Căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị. Trường THCS Tân Châu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 với các nội dung sau:  

     I. Mục đích yêu cầu:

      1. Mục đích:

     - Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị, Nghị quyết của trung ương, của tỉnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng.

     - Phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và đẩy lùi tình trạng tham nhũng diễn ra trong nhà trường. Xây dựng đội ngũ CB-GV-NV có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, không tham nhũng, lãng phí.

     - Nâng cao ý thức trách nhiệm của CB-GV-NV trong nhà trường về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

     - Định hướng cho CB-GV-NV trong nhà trường quyết tâm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, đưa công tác này làm nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của nhà trường, từng CB-GV-NV.      

    2. Yêu cầu:

     - Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của đảng và chính sách pháp luật Nhà nước phù hợp với chức năng của nhà trường, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

     - Nhà trường phổ biến kế hoạch, biện pháp phòng, chống tham nhũng đến tất cả CB-GV-NV.

   - Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực thống nhất trong nhận thức và hành động của CB-GV-NV về phòng, chống tham nhũng.

     II. Nội dung, giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng:

     1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật  về phòng, chống tham nhũng.

        - Tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021; Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản;  Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 08/3/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản của UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng đến CB-GV-NV thông qua các đợt sinh hoạt chính trị hè, họp chi bộ, họp hội đồng sư phạm, họp các đoàn thể trong nhà trường.

         - Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện Di Linh về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện Di Linh.

        - Triển khai thực hiện kế hoạch số 10/KH-GDĐT ngày 16/3/2022 của Phòng GD&ĐT Di Linh về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

     - Nhà trường phổ biến kế hoạch phòng, chống tham nhũng đến CB-GV-NV biết để thực hiện phòng, chống tham nhũng trong nhà trường.

      2. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

       - Đẩy mạnh cải cách hành chính trong nhà trường, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các quy định về thủ tục giấy tờ và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố, công khai minh bạch làm căn cứ cho tổ chức, công dân thực hiện và giám sát việc thực hiện.

        - Tăng cường thực hiện công kha, minh bạch các hoạt động của đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; minh bạch tài sản, thu nhập của CBQL, kế toán thuộc đối tượng quy định kê khai tài sản.

     - Tổ chức thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực mua sắm công, xây dựng cơ bản; về tài chính và ngân sách Nhà nước; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử cán bộ, giáo viên, nhân viên đi học nâng cao trình độ, hợp đồng lao động, xét tuyển viên chức, tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động CBCC, chế độ chính sách, nâng lương, đánh giá xếp loại thi đua CB-GV-NV.

    - Tham mưu với Phòng GD&ĐT trong việc biên chế, tuyển dụng và bổ nhiệm CB-GV-NV thuộc biên chế đơn vị một cách hợp lý hiệu quả trong quá trình sử dụng đội ngũ. Công khai việc tiếp nhận, thuyên chuyển và bố trí công tác, sử dụng lao động.

     - Thực hiện nghiêm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

    - Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Đồng thời thực hiện văn hóa công sở, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của CB-GV-NV.

    3. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

       Nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ, nội dung kiểm tra bao gồm tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí, chế độ chính sách, tài sản của trường và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB-GV-NV trong đơn vị trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

      - Nhà trường phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức việc quán triệt, nghiên cứu  các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Tự giác trong việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của bản thân mình, của đơn vị.

      - Phát huy tính tích cực, làm chủ tập thể của CB- GV- NV và học sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tốt việc kết hợp, phối hợp với các tổ chức trong ngoài nhà trường, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên; Ban đại diện CMHS… trong việc giám sát phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy  vai trò của ban thanh tra nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và giải quyết các vấn đề nổi cộm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, nghiêm túc.

      Trên đây là kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của trường THCS Tân Châu. Yêu cầu các bộ phận, CB- GV- NV thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

 Nơi nhận :

     - Các bộ phận, đoàn thể, tổ CM ,VP(t/h)                              HIỆU TRƯỞNG

     - Lưu VP

 

 

 

                             

                                                                                     Nguyễn Thị Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 28
Tháng 12 : 42
Năm 2023 : 5.822