Thứ tư, 16/10/2019 - 17:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Châu

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD & ĐT DI LINH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   

    Số……KH/Liên tịch

                                                                         

                                                               Tân Châu, ngày 15 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch năm học của trường THCS Tân Châu, căn cứ chương trình hoạt động của đội trong năm học.

Nay tổ TD-N-H và Liên Đội xây dựng kế hoạch tổ chức hội khoẻ phù đổng cấp trường như sau:

I. Môc ®Ých - Yªu cÇu:

1. Môc ®Ých:

- Tæ chøc Héi kháe Phï Đæng chµo mõng  ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11.

- TiÕp tôc duy tr× vµ ®Èy m¹nh phong trµo rÌn luyÖn th©n thÓ theo g­¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i, th­êng xuyªn tËp luyÖn thi ®Êu c¸c m«n thÓ thao cña häc sinh.

- Th«ng qua Héi kháe Phù Đổng cÊp tr­êng nh»m ph¸t hiÖn ra  nh÷ng häc sinh cã n¨ng khiÕu ®Ó tuyÓn chän, båi d­ìng chuÈn bÞ cho cuéc thi hội khoẻ Phù Đổng cÊp huyÖn vµo th¸ng 12/2018

- Gióp häc sinh cã dÞp sinh ho¹t tËp thÓ, giao l­u víi c¸c b¹n trong tr­êng th«ng qua thi ®Êu thÓ thao, x©y dùng tinh thÇn tËp thÓ ®oµn kÕt, thi ®Êu trung thùc.

2. Yªu cÇu:

- ChuÈn bÞ chu ®¸o, tæ chøc chÆt chÏ, thi ®Êu lµnh m¹nh, trung thùc, an toµn, ®oµn kÕt, cã hiÖu qu¶ t¹o kh«ng khÝ thi ®ua gi÷a c¸c líp.

- Thùc hiÖn ®óng §iÒu lÖ, ®óng luËt.

- C¸c khèi líp nghiªm tóc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuyÓn chän HS líp ®Ó tham gia thi các bộ môn theo kế hoạch.

II. Tổ chức- Điều hành giải

* Ban tổ chức:
1. Cô Nguyễn Thị Thành       - Hiệu trưởng                     - Trưởng ban
2. Thầy Bùi Văn Thìn            - Phó HT                  - Phó ban

3.  Cô Phan Thị Kim Huê      - Tổ trưởng tổ TD                      - Phó ban

4. Thầy K’ Lâm                     - Tổng phụ trách                        - Thành viên

5. Thầy Phạm Phú Bổn          - CTCĐ                                     - Thành viên

6. Cô Trần Thị Tuệ Minh      - Bí thư chi đoàn                       - Thành viên

7. Cô Lê Võ Thùy Linh - Y tế                                                 - Thành viên
* Tổ trọng tài:

- Thầy Lê Viết Ngọc                                                              - Tổ trưởng

- Thầy K’ Lâm,  Nguyễn Giang Lam, Lương Khắc Ngọc     - Thành viên

III. Công tác tổ chức hội khoẻ Phù Đổng cấp trường:

1. Khai mạc hội khoẻ Phù Đổng cấp trường.

a. Thêi gian: 7h0’ ngµy 25/11.

b. Thµnh phÇn tham dù: Ban gi¸m hiÖu, c¸n bé gi¸o viªn, Đại diện ban thường trực  Héi cha mÑ häc sinh vµ häc sinh toµn tr­êng.

c. §Þa ®iÓm: S©n bóng đá nhân tạo thôn 9

d. Trang phôc:

- Häc sinh: §ång phôc thÓ thao, giÇy bata, mò ....

2. Néi dung:

* Tæ chøc lÔ khai m¹c:

- Chµo cê.

- Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.

- §äc diÔn v¨n khai m¹c.

IV. Thi đấu các bộ môn theo kế hoạch:

7h30’ ngày 25/11/2018. Thi đấu các ngày trong tuần theo lịch

(Áp dụng cho tất cả các tổ bộ môn)

a. CÇu l«ng: Tổ chức tại sân trường

- §¬n nam:

- §¬n n÷:

b. Đá cầu: Tổ chức tại sân trường

- §¬n nam:

- §¬n n÷:

c. §iÒn kinh: Tổ chức tại sân trường

Néi dung ®iÒn kinh tæ chøc thi ®Êu theo 2 khèi: Khèi 8 -9

- Nam: Ch¹y 1500m  nh¶y xa, nh¶y cao, ném bóng

- N÷:    Ch¹y  800m,  nh¶y xa, nh¶y cao, ném bóng

d. Bóng đá nam-nữ : Tổ chức tại sân thôn 9

* Bóng đá nam áp dụng cho khối 6,7,8,9

* Bóng đá nữ áp dụng cho khối 8,9

V. Khen th­ëng:

- Bóng đá:  4 giải nhất, 4 giải nhì

* Nhất: 4x 200.000= 800.000đ

            * Nhì: 4x 150.000= 600.000đ

- Cầu lông: 2 giải nhất, 2 giải nhì

* Nhất: 2x 50.000= 100.000đ

* Nhì: 2x 30.000= 60.000đ

- Đá cầu: 2 giải nhất, 2 giải nhì

* Nhất: 2x 50.000= 100.000đ

* Nhì: 2x 30.000= 60.000đ

- Điền kinh: 6 giải nhất, 6 giải nhì

* Nhất: 6x 50.000= 300.000đ

* Nhì: 6x 30.000= 180.000đ

Tổng kinh phí trao thưởng cho tất cả các giải là 2.200.000 đồng( Hai triệu hai trăm ngàn đồng).

VI. Dự tính kinh phí tổ chức:

- Xin Hội PHHS hỗ trợ 2.200.000 đồng.

- Riêng tổ chức giải bóng đá nam mỗi lớp đóng 250.000 đồng để thuê sân tổ chức.

VII. Tæ chøc thùc hiÖn:

- Tổ TD, Đoàn,  §éi ThiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh.

- LuËt thi ®Êu(¸p dông luËt hiÖn hµnh)

VIII. Thời gian và lịch thi đấu:

- Thêi gian vµ lÞch thi ®Êu ®­îc göi về tổ và niêm yết trên bẳng thông báo.

- Dù kiÕn tæng kÕt vµo tháng 1 /2018.

L­u ý:

- MÉu ®ang ký ph¶i cã ch÷ ký cña gi¸o viªn chñ nhiÖm nh÷ng tr­êng hîp häc sinh tham gia thi ®Êu ë hai néi dung ph¶i cã ghi chó.

- C¸c líp tham gia ®Çy ®ñ néi dung ®­îc céng ®iÓm thi ®ua trong häc kú(ChØ ®¹t ®iÓm tèi ®a khi tham gia ®Çy ®ñ c¸c néi dung).

- Nhµ tr­êng sÏ kØ luËt nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ ®éi hoÆc cæ ®éng viªn c¸c líp khi cã nh÷ng hµnh vi kh«ng ®óng ®èi víi c¸c häc sinh kh¸c vµ c¸c träng tµi còng nh­ kh«ng chÊp hµnh ®óng c¸c qui ®Þnh vÒ kØ luËt vµ giê giÊc thi ®Êu.

- Danh s¸ch häc sinh tham gia thi ®Êu các môn như: cầu lông, điền kinh göi trùc tiÕp vÒ  tổ thể dục nhạc hoạ - GV ThÓ dôc chËm nhÊt ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2018

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội khoẻ phù đổng cấp trường năm học 2018-2019, đề nghị các đồng chí là giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc.

 

Duyệt của ban giám hiệu                    Người lên kế hoạch

          ( Đã kí)                                                 (Đã kí)

Nguyễn Thị Thành                             Nguyễn Giang Lam

 

                              Tổ trưởng

                               (Đã kí)

                      Phan Thị Kim Huê

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 8
Tháng 10 : 104
Năm 2019 : 1.338