Friday, 28/02/2020 - 01:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG

PHÒNG GD & ĐT DI LINH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   

    Số……KH/Liên tịch

                                                                         

                                                               Tân Châu, ngày 15 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch năm học của trường THCS Tân Châu, căn cứ chương trình hoạt động của đội trong năm học.

Nay tổ TD-N-H và Liên Đội xây dựng kế hoạch tổ chức hội khoẻ phù đổng cấp trường như sau:

I. Môc ®Ých - Yªu cÇu:

1. Môc ®Ých:

- Tæ chøc Héi kháe Phï Đæng chµo mõng  ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11.

- TiÕp tôc duy tr× vµ ®Èy m¹nh phong trµo rÌn luyÖn th©n thÓ theo g­¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i, th­êng xuyªn tËp luyÖn thi ®Êu c¸c m«n thÓ thao cña häc sinh.

- Th«ng qua Héi kháe Phù Đổng cÊp tr­êng nh»m ph¸t hiÖn ra  nh÷ng häc sinh cã n¨ng khiÕu ®Ó tuyÓn chän, båi d­ìng chuÈn bÞ cho cuéc thi hội khoẻ Phù Đổng cÊp huyÖn vµo th¸ng 12/2018

- Gióp häc sinh cã dÞp sinh ho¹t tËp thÓ, giao l­u víi c¸c b¹n trong tr­êng th«ng qua thi ®Êu thÓ thao, x©y dùng tinh thÇn tËp thÓ ®oµn kÕt, thi ®Êu trung thùc.

2. Yªu cÇu:

- ChuÈn bÞ chu ®¸o, tæ chøc chÆt chÏ, thi ®Êu lµnh m¹nh, trung thùc, an toµn, ®oµn kÕt, cã hiÖu qu¶ t¹o kh«ng khÝ thi ®ua gi÷a c¸c líp.

- Thùc hiÖn ®óng §iÒu lÖ, ®óng luËt.

- C¸c khèi líp nghiªm tóc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuyÓn chän HS líp ®Ó tham gia thi các bộ môn theo kế hoạch.

II. Tổ chức- Điều hành giải

* Ban tổ chức:
1. Cô Nguyễn Thị Thành       - Hiệu trưởng                     - Trưởng ban
2. Thầy Bùi Văn Thìn            - Phó HT                  - Phó ban

3.  Cô Phan Thị Kim Huê      - Tổ trưởng tổ TD                      - Phó ban

4. Thầy K’ Lâm                     - Tổng phụ trách                        - Thành viên

5. Thầy Phạm Phú Bổn          - CTCĐ                                     - Thành viên

6. Cô Trần Thị Tuệ Minh      - Bí thư chi đoàn                       - Thành viên

7. Cô Lê Võ Thùy Linh - Y tế                                                 - Thành viên
* Tổ trọng tài:

- Thầy Lê Viết Ngọc                                                              - Tổ trưởng

- Thầy K’ Lâm,  Nguyễn Giang Lam, Lương Khắc Ngọc     - Thành viên

III. Công tác tổ chức hội khoẻ Phù Đổng cấp trường:

1. Khai mạc hội khoẻ Phù Đổng cấp trường.

a. Thêi gian: 7h0’ ngµy 25/11.

b. Thµnh phÇn tham dù: Ban gi¸m hiÖu, c¸n bé gi¸o viªn, Đại diện ban thường trực  Héi cha mÑ häc sinh vµ häc sinh toµn tr­êng.

c. §Þa ®iÓm: S©n bóng đá nhân tạo thôn 9

d. Trang phôc:

- Häc sinh: §ång phôc thÓ thao, giÇy bata, mò ....

2. Néi dung:

* Tæ chøc lÔ khai m¹c:

- Chµo cê.

- Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.

- §äc diÔn v¨n khai m¹c.

IV. Thi đấu các bộ môn theo kế hoạch:

7h30’ ngày 25/11/2018. Thi đấu các ngày trong tuần theo lịch

(Áp dụng cho tất cả các tổ bộ môn)

a. CÇu l«ng: Tổ chức tại sân trường

- §¬n nam:

- §¬n n÷:

b. Đá cầu: Tổ chức tại sân trường

- §¬n nam:

- §¬n n÷:

c. §iÒn kinh: Tổ chức tại sân trường

Néi dung ®iÒn kinh tæ chøc thi ®Êu theo 2 khèi: Khèi 8 -9

- Nam: Ch¹y 1500m  nh¶y xa, nh¶y cao, ném bóng

- N÷:    Ch¹y  800m,  nh¶y xa, nh¶y cao, ném bóng

d. Bóng đá nam-nữ : Tổ chức tại sân thôn 9

* Bóng đá nam áp dụng cho khối 6,7,8,9

* Bóng đá nữ áp dụng cho khối 8,9

V. Khen th­ëng:

- Bóng đá:  4 giải nhất, 4 giải nhì

* Nhất: 4x 200.000= 800.000đ

            * Nhì: 4x 150.000= 600.000đ

- Cầu lông: 2 giải nhất, 2 giải nhì

* Nhất: 2x 50.000= 100.000đ

* Nhì: 2x 30.000= 60.000đ

- Đá cầu: 2 giải nhất, 2 giải nhì

* Nhất: 2x 50.000= 100.000đ

* Nhì: 2x 30.000= 60.000đ

- Điền kinh: 6 giải nhất, 6 giải nhì

* Nhất: 6x 50.000= 300.000đ

* Nhì: 6x 30.000= 180.000đ

Tổng kinh phí trao thưởng cho tất cả các giải là 2.200.000 đồng( Hai triệu hai trăm ngàn đồng).

VI. Dự tính kinh phí tổ chức:

- Xin Hội PHHS hỗ trợ 2.200.000 đồng.

- Riêng tổ chức giải bóng đá nam mỗi lớp đóng 250.000 đồng để thuê sân tổ chức.

VII. Tæ chøc thùc hiÖn:

- Tổ TD, Đoàn,  §éi ThiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh.

- LuËt thi ®Êu(¸p dông luËt hiÖn hµnh)

VIII. Thời gian và lịch thi đấu:

- Thêi gian vµ lÞch thi ®Êu ®­îc göi về tổ và niêm yết trên bẳng thông báo.

- Dù kiÕn tæng kÕt vµo tháng 1 /2018.

L­u ý:

- MÉu ®ang ký ph¶i cã ch÷ ký cña gi¸o viªn chñ nhiÖm nh÷ng tr­êng hîp häc sinh tham gia thi ®Êu ë hai néi dung ph¶i cã ghi chó.

- C¸c líp tham gia ®Çy ®ñ néi dung ®­îc céng ®iÓm thi ®ua trong häc kú(ChØ ®¹t ®iÓm tèi ®a khi tham gia ®Çy ®ñ c¸c néi dung).

- Nhµ tr­êng sÏ kØ luËt nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ ®éi hoÆc cæ ®éng viªn c¸c líp khi cã nh÷ng hµnh vi kh«ng ®óng ®èi víi c¸c häc sinh kh¸c vµ c¸c träng tµi còng nh­ kh«ng chÊp hµnh ®óng c¸c qui ®Þnh vÒ kØ luËt vµ giê giÊc thi ®Êu.

- Danh s¸ch häc sinh tham gia thi ®Êu các môn như: cầu lông, điền kinh göi trùc tiÕp vÒ  tổ thể dục nhạc hoạ - GV ThÓ dôc chËm nhÊt ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2018

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội khoẻ phù đổng cấp trường năm học 2018-2019, đề nghị các đồng chí là giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc.

 

Duyệt của ban giám hiệu                    Người lên kế hoạch

          ( Đã kí)                                                 (Đã kí)

Nguyễn Thị Thành                             Nguyễn Giang Lam

 

                              Tổ trưởng

                               (Đã kí)

                      Phan Thị Kim Huê


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 174
Tháng 02 : 3.946
Năm 2020 : 4.466