Sunday, 26/06/2022 - 05:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG:

    UBND HUYỆN DI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU

                                                      

     Số:…./QĐ-THCSTC

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              

       Tân Châu, ngày  20  tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của trường THCS Tân Châu

                                                     

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU

 

 Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

             Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định “Phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”;   

 Căn cứ Nghị quyết Hội đồng trường ngày 15/10/2021 về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

                                                    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của trường THCS Tân Châu.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ nhà trường, Tổ trưởng các Tổ và người đứng đầu các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

      Nơi nhận:                                                                             

      - Phòng GD-ĐT Di Linh (b/c);

      - Như Điều 3(thực hiện);

      - Lưu: VP.

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    UBND HUYỆN DI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU

                                                      

     Số:…./QC-THCSTC

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              

       Tân Châu, ngày  20  tháng 10 năm 2021

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

(Ban hành kèm theo Quyết định số … /QĐ-THCSTC ngày     /10/2021

của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Châu)

                                          

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/QH14;

         Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường Trung học có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT- BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ vào thông tư 29/2009/TT- BGDĐT  ngày 21/10/2009 ban hành chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

          Để thực hiện công tác quản lý nhà trường đạt hiệu quả, nhằm phát huy nội lực của tập thể và cá nhân trong nhà trường; phát huy vai trò làm chủ tập thể trên cơ sở tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Sau khi thông qua chi ủy chi bộ và thống nhất trong Liên tịch, và được sự thống nhất của toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường thông qua hội nghị CB-VC vào ngày 19/10/2021. Nay trường THCS Tân Châu xây dựng quy chế làm việc năm học 2021-2022 như sau:

 

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG

        Điều 1. Vị trí

        Trường THCS Tân Châu được thành lập theo Quyết định số 824/UBND ngày 21/11/1995 Ủy ban nhân dân Huyện Di Linh, là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

        Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Quản lý CB-GV-NV; tham gia tuyển dụng và điều động CB-GV-NV.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản CSVC, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM 

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng

1. Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

2. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, phát huy vai trò của từng cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và với địa phương trong tổ chức các hoạt động của nhà trường; thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường theo quy định;

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;

4.Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các Hội đồng tư vấn trong nhà trường, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Quản lý GV-NV; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại GV-NV; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với GV-NV theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng GV-NV;

6. Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT;

7. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

8. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với GV-NV và HS; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, thực hiện công khai trong đơn vị;

9. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

       Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của phó Hiệu trưởng

       1. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công;

       2. Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

       3. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

4. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

       Điều 5. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng

       Nội dung này được ban hành văn bản quy định riêng căn cứ theo điều lệ trường THCS và THPT.

Điều 6. Tổ chuyên môn

Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục thuộc chuyên môn phụ trách theo tuần, tháng, học kỳ, năm học; phối hợp với các tổ chuyên môn khác xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, xuất bản phẩm tham khảo để sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được hội đồng trường phê duyệt.

Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất 01 lần trong 02 tuần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu. Tổ chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lan nhau giữa các thành viên để phát triển năng lực chuyên môn.

Điều 7. Tổ Văn phòng

          1. Tổ văn phòng gồm nhân viên thực hiện công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, bảo vệ và các công tác khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, các thành viên.

2. Nhiệm vụ của tổ văn phòng:

a) Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng, giải trình và quyết định kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.

b) Giúp hiệu trưởng thực hiện công tác văn thư, nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, thống kê và bảo vệ trong nhà trường theo quy định.

c) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ văn phòng và của nhà trường.

d) Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động.

đ) Quản lý, lưu trữ hồ sơ của trường.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công.

3.Tổ văn phòng sinh hoạt ít nhất 01 lần trong 01 tháng và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu. Tổ văn phòng hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên để phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

          Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên, nhân viên

         1.Nhiệm vụ

        a) Giáo viên

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Trau đồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.

 Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

 Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

 Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

 Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

b) Nhân viên

Xây dựng kế hoạch công việc phù hợp với từng vị trí việc làm và yêu cầu của từng cấp học.

Thực hiện kế hoạch công việc được duyệt.

Quản lý, bảo quản hồ sơ, sổ sách, thiết bị dạy học, giáo dục theo quy định.

Phối hợp với giáo viên và các nhân viên khác trong quá trình triển khai nhiệm vụ, phục vụ các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu truởng phân công.

2. Quyền của giáo viên, nhân viên

a) Giáo viên, nhân viên có những quyền sau đây:

Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường.

  Được huởng lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

 Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

 Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, có những quyền sau đây:

Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.

Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp do mình làm chủ nhiệm.

Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

Được giảm định mức giờ dạy theo quy định

 Điều 9. Hành vi ứng xử, trang phục của GV, NV

          a)Giáo viên, nhân viên không được làm những điều sau đây:

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; gian lận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.

Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.

Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động dạy học, giáo dục.

Cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác dạy học, giáo dục học sinh và các công việc khác.

b) Ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên, nhân viên phải bảo đảm tính sư phạm, đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

c) Trang phục của giáo viên, nhân viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

d) Giáo viên và nhân viên không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

 Điều 11. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, bộ phận

         Nội dung này được ban hành văn bản quy định riêng.

        Điều 12: Khen thưởng – Kỷ luật

         1.CB-GV-NV có thành tích sẽ được khen thưởng, được phong tặng các danh hiệu thi đua và các dang hiệu cao quý khác.

        2. CB-GV-NV có hành vi vi phạm quy định tại điều lệ này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                CHƯƠNG III

                                         CÁC MỐI QUAN HỆ

 

Điều 13. Quan hệ với cấp ủy Đảng trong nhà trường

        Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với công tác chính quyền của nhà trường theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện; chi bộ Đảng lãnh đạo nhà trường và các tổ chức Đoàn thể trong trường bằng quan điểm, chủ trương và nghị quyết.

        Điều 14. Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường

        Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường là quan hệ phối hợp và liên tịch.

Phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn bộ các hoạt động giáo dục của nhà trường;

       Liên tịch trên cơ sở dự thảo các chương trình, kế hoạch đề ra tiến hành thảo luận, đóng góp bổ sung hoàn thiện để đi đến thống nhất các nội dung hoạt động của nhà trường;

          Thành phần trong hội nghị liên tịch của trường bao gồm: Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên. Liên tịch mở rộng có thêm Trưởng ban thanh tra nhân dân và các Tổ trưởng.

        Điều 15. Quan hệ với lãnh đạo cấp trên, với chính quyền địa phương và với Ban đại diện cha mẹ học sinh

       Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Phòng GD&ĐT, của các cơ quan quản lý cấp trên về tất cả các mặt công tác của nhà trường; chủ động báo cáo đề xuất để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến nhà trường;

      Chủ động phối hợp với Hội đồng giáo dục các cấp, với Ban đại diện CMHS để thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội; đồng thời huy động các ngồn lực để hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

CHƯƠNG IV

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP

 

         Điều 16. Nguyên tắc làm việc

         Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên;

          Thực hiện chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành nhà trường và các tổ. ký thay cấp trưởng theo lĩnh vực được phân công, không được phép ký thay mặt (trừ trường hợp được ủy quyền bằng văn bản thì ký thừa ủy quyền);

         Người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tại nhà trường gồm: Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới khi cấp dưới của mình có hành vi tiêu cực, tham nhũng;

       Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhà trường sẽ ban hành quy chế riêng.

       Điều 17. Chế độ hội họp

        - Hội nghị CB-VC mỗi năm 01 lần vào đầu năm học.

        - Hội đồng trường một năm họp ít nhất 3 lần.

        - Hội đồng sư phạm họp mỗi tháng 01 lần.

        - Tổ chuyên môn ít nhất 01 lần họp trong 02 tuần.

        -  Tổ Văn phòng mỗi tháng họp 01 lần.

        - Hội nghị liên tịch 03 tháng họp 01 lần và họp đột xuất khi cần thiết.

        - Hội đồng thi đua khen thưởng họp cuối học kỳ I và cuối năm học.

         Các cuộc họp để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết hoặc họp để giải quyết những công việc cấp bách của trường thì không nằm trong quy định điều này.

        Điều 18. Giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân

        1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

        - Không giải quyết đơn thư nặc danh, đơn thư không có địa chỉ rõ ràng;

        - Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo qua phản ánh công khai trong cuộc họp;

        - Trực tiếp gặp người đứng đầu để yêu cầu giải quyết;

        - Đề nghị Công đoàn tổ chức đối thoại;

        - Gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến Ban thanh tra nhân dân của trường.

        2. Tiếp công dân:

- Địa điểm tiếp công dân tại Văn phòng nhà trường;

        - Người tiếp công dân là Ban giám hiệu nhà trường theo lịch trực hàng ngày;

        - Không tự ý giải quyết các trường hợp phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền;

        - Ghi đầy đủ thông tin, tình hình, kết quả tiếp công dân vào sổ tiếp công dân theo quy định.

 

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 19. Điều khoản thi hành

          Quy chế này được thống nhất thực hiện nghiêm túc trong toàn thể CB-GV-NV của trường;

        Tổ trưởng các tổ chịu trách nhiệm triển khai, quán triệt và thường xuyên nhắc nhở  thành viên của tổ việc chấp hành, thực hiện quy chế;

       Việc chấp hành, thực hiện đúng quy chế là một chỉ tiêu trong nhận xét, đánh giá phân loại CB-GV-NV và trong thành tích thi đua, khen thưởng hàng năm. Những trường hợp vi phạm quy chế thì tùy tính chất, mức độ sẽ bị đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

       Quy chế đã được Hội nghị CB-VC của nhà trường biểu quyết thông qua. Những thay đổi, bổ sung chỉ được điều chỉnh trong Hội nghị CB-VC hàng năm của nhà trường.

        Điều 20. Hiệu lực thi hành

        Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành./.

 

  Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

      -  PHT (t/h)

      - Các tổ chức, đoàn thể(t/h)

- Các tổ CM,tổ VP(t/h)

- Lưu VT.

                                                                             

                                                                              

 

                                                                                               

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 14
Tháng 06 : 860
Năm 2022 : 27.764