Sunday, 27/11/2022 - 14:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BDTX 2020- 2021

KẾ HOẠCH BDTX 2020- 2021:

 

PHÒNG GD & ĐT DI LINH

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……/KH- THCSTC            

          Di Linh, ngày    tháng 9 năm 2020

 

́ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên

 Năm học: 2020 – 2021

 
 

 

Căn cứ kế hoạch số 19/KH-PGDĐT  ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên  năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và nhu cầu của CBQL, giáo viên trong trường.

Trường THCS Tân Châu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020 – 2021 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            - CBQL giáo dục, giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực quản trị, năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành;

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng GDĐT;

- Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục qua từng năm;

- Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX giáo viên. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

            II. ĐỐI TƯỢNG

            Tất cả CBQL và giáo viên trong trường kể cả giáo viên Tổng phụ trách Đội.

            III. NỘI DUNG – THỜI LƯỢNG

            1.  Chương trình bồi dưỡng 1:

            1.1. Bồi dưỡng chính trị: thực hiện theo Kế hoạch của Ban tuyên giáo Huyện uỷ

            - Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025;   

- Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

            - Thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, văn hoá nổi bật của đất nước, địa phương 6 tháng đầu năm 2020;

            - Một số vấn đề về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

1.2. Cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học áp dụng trong cả nước (40 tiết/năm học/CBQL, giáo viên).

- Các nội dung bồi dưỡng về chủ trương, chính sách phát triển giáo dục theo cấp học; chương trình giáo dục theo cấp học, các hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo từng cấp học; kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

2.2. Chương trình bồi dưỡng 2: Cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục của cấp học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (40 tiết/năm học/CBQL, giáo viên).

- Các nội dung về triển khai Công văn s1162/SGDĐT-GDTrH ngày 06/7/2020 ca Sở Giáo dc – Đào to Lâm Đồng (GDĐT) vvic hưng dẫn xây dng kế hoạch giáo dc nhà trưng theo định hưng phát trin phẩm chất và năng lc hc sinh; Công văn s1515/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 ca Sở GDĐT vviệc hưng dn điều chỉnh ni dung dạy học các môn hc cấp THCS và cấp THPT; s1636/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 ca Sở GDĐT vviệc triển khai thc hiện Thông tư s26/2020/TT-BGDĐT và xây dựng kế hoch năm hc 2020 – 2021; Công văn số 668/KH-SGDĐT ngày 20/4/2020 kế hoạch bồi dưỡng CBQL-GV triển khai chương trình GDPT 2018 năm 2020 trê địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2.3. Chương trình bồi dưỡng 3: Bồi dưỡng phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (40 tiết/năm học/CBQL, giáo viên).

Cán bộ quản lý và giáo viên tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực năng lực nghề nghiệp, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo yêu cầu vị trí việc làm.

2.3.1. Đối với cán bộ quản lý

- Thực hiện theo Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

2.3.2. Đối với giáo viên

- Thực hiện theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

            Lưu ý: CBQL và giáo viên có thể lựa chọn thêm các nội dung bồi dưỡng khác để tự bồi dưỡng. Nhưng nội dung phải cần thiết, phù hợp với điều kiện của bản thân và đơn vị, tài liệu bồi dưỡng phải chính thống, đủ thời lượng theo quy định và phải được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

Việc lựa chọn nội dung bồi dưỡng cần căn cứ vị trí công tác, năng lực bản thân, xu thế đổi mới, phát triển giáo dục, nhiệm vụ trọng tâm năm học…. đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

IV. Hình thức bồi dưỡng  

Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Tổ chuyên môn tập trung hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên, đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX, tạo điều kiện cho giáo viên có điều kiện trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và tập luyện kĩ năng.

Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

V. Tài liệu bồi dưỡng:

Giáo viên tra cứu và tải các tài liệu theo các địa chỉ sau: 

Đề nghị các đơn vị hướng dẫn giáo viên tra cứu và tải các tài liệu tại đường link sau: http:taphuan.moet.gov.vn/vi/news/Cuc-Nha-giáo-va-can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-13/, trên trang http://truonghocketnoi.edu.vn/ hoặc trang thông tin của Sở GDĐT Lâm Đồng: http://lamdong.edu.vn/

Ngoài ra giáo viên tham khảo thêm ở các tài liệu khác như: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị- hành chính; Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Giáo trình Bồi dưỡng CBQL trường học theo từng cấp học….

VI. Lịch trình thực hiện:

Tháng

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Điều chỉnh

9/2020

- Quán triệt Thông tư số 17, 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

- Tham gia bồi dưỡng chính trị hè 2020.

- Bồi dưỡng chuyên môn hè theo kế hoạch của Sở GDĐT và phòng GDĐT cho CBQL, giáo viên.

Hiệu trưởng triển khai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB- GV- NV tham gia.

 

CB- GV tham gia theo kế hoạch và triển khai tập huấn trong nhà trường.

 

10/2020

- Học tập nhiệm vụ năm học 2020-2021

- Các văn bản được sửa đổi bổ sung , thay thế khác có liên quan.

 

- Tự bồi dưỡng nội dung 02: Vận dụng trong quá trình công tác như Thi GVDG cấp trường; Hội giảng – thi tay nghề, . . .

- Kiểm tra, đánh giá nội dung bồi dưỡng 01 bằng bài thu hoạch.

Hiệu trưởng triển khai;

 

BGH triển khai, GV thực hiện

 

CB, GV thực hiện.

 

 

 

CB, GV thực hiện.

 

11-12

/2019

- Tiếp tục  bồi dưỡng nội dung 02

CB, GV thực hiện.

 

 

12/2019

- Kiểm tra, đánh giá nội dung bồi dưỡng 02 bằng bài thu hoạch.

CB, GV thực hiện.

 

 

1+2+3+4

/2020

- Tự bồi dưỡng nội dung 03

 

CB-GV thực hiện

 

 

5/2020

- Đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình tự BDTX.

- Đánh giá xếp loại giáo viên, đề nghị chứng nhận hoàn thành BDTX.

Đánh giá, rút kinh nghiệm

 

CB-GV thực hiện

 

 

 

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX

1. Hình thức đánh giá

- Việc đánh giá kết quả BDTX của CBQL và giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông  thực hiện theo quy định tại Điều 11 và 12 tại Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT.

+  Đánh giá việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục trẻ em, học sinh; thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

+ Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung Chương trình BDTX và quy định tại Quy chế bồi dưỡng thường xuyên.

+ Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt điểm từ 05 trở lên.

2. Xếp loại kết quả BDTX

2.1.  Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

2.2. Không hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý không đáp ứng được các yêu cầu tại điểm a Khoản này.

            Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX thì được cấp chứng chỉ hoàn thành kế hoạch BDTX. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý.

2.3. Công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

- Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2021;

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường.

Tổng hợp nhu cầu học tập, bồi dưỡng của từng CBQL, giáo viên để xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng CBQL, giáo viên;

 Xây dựng kế hoạch BDTX CBQL- giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân; phê duyệt kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn;

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác BDTX giáo viên, kiểm tra tiến độ thực hiện BDTX, đánh giá chất lượng và rút kinh nghiệm qua các đợt bồi dưỡng giáo viên;

Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX;

Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn.

Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn; phê duyệt kế hoạch của giáo viên do tổ quản lý.

Tổ chức bồi dưỡng, thảo luận giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình bồi dưỡng;

Kiểm tra giáo viên tổ mình việc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường;

Giám sát việc thực hiện kế hoạch BDTX của tổ viên, có kế hoạch giúp đỡ để cùng nhau hoàn thành kế hoạch;

Tổ chức nhận xét, đánh giá, xếp loại và báo cáo kết quả BDTX của giáo viên.

3. Trách nhiệm của giáo viên.

Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường;

Báo cáo nhóm, tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên

4.1. Hồ sơ quản lý công tác BDTX Bao gồm:

 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX; Kế hoạch BDTX; Hồ sơ kiểm tra, đánh giá công tác BDTX tại đơn vị...         

4.2. Hồ sơ giáo viên:

Kế hoạch BDTX cá nhân; Sổ ghi chép bồi dưỡng thường xuyên; Các báo cáo theo từng mô đun, bài viết thu hoạch; Tài liệu theo từng nội dung quy định (lưu file mềm).

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường THCS Tân Châu, yêu cầu các tổ và các giáo viên căn cứ để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phản ảnh về nhà trường để chỉ đạo kịp thời./.

 

  Nơi nhận :                                                                                                  

      Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

      -  Các Tổ chuyên môn, văn phòng;

      -  Lưu: VT.                                     

 

 

 

 

                                                                                                

                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thành

 

 

 

Duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 41
Tháng 11 : 1.889
Năm 2022 : 37.761